PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,588 205 45 81 37 23 1 30 1,174,009
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 20 5,205 226 0 75 19 5 7 58 952,031
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 149 7,875 515 0 159 76 7 26 90 2,260,606
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 13 31 1,106,173
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,193 46 16 116 102 4 6 68 1,038,884
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,334 604 66 326 64 33 5 42 1,807,252
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,149 297 5 13 57 5 5 58 1,787,189
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 62 6 15 18 4 2 13 996,172
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 35 6,685 71 3 11 91 5 6 64 1,055,338
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 66 4,117 114 8 108 7 4 3 28 1,009,422
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 118 5,547 489 20 310 56 41 34 252 2,111,204
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,039 186 15 59 124 4 5 29 1,240,325
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,699 474 6 79 133 207 7 44 2,530,031
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,478 46 23 91 176 4 4 45 1,254,694
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 7 19 544,927
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,304 5 141 588 4 4 3 11 810,039
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 294 9,736 451 35 462 86 7 7 81 1,387,982
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 874 6,467 728 83 1,446 202 32 5 43 2,294,292
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,106 919 2,227 259 40 15 256 13,753,403
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,731 13 12 13 76 16 5 12 3,759,919
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 67 7,107 12 8 6 71 3 1 6 3,661,836
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 7,014 100 0 31 62 6 4 13 3,677,120
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 87 7,828 79 9 183 72 48 2 5 4,019,516
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 105 6,289 44 5 23 70 5 5 9 3,682,010
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 40 9,839 230 24 21 49 3 3 31 3,940,183
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 1 38 3,984,655
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,029 36 4 20 70 3 6 7 3,693,071
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 212 7,553 105 6 16 94 26 12 7 3,802,843
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 61 7,986 129 10 8 75 6 5 8 3,830,473
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 84 7,793 117 0 2 80 3 2 25 3,803,414
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 81 9,100 31 5 12 70 3 5 46 3,719,675
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 193 8,078 241 108 428 133 3 5 14 4,127,154
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 144 6,052 42 8 21 70 5 1 5 4,695,608
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 83 5,775 35 5 20 88 28 4 5 3,598,685
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 154 7,603 275 445 1,703 209 51 3 34 610,082
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 3 6 3,766,796
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 155 7,509 43 7 25 181 8 1 5 3,675,147
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 2 145,707
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 3 6 131,633
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 2 121,102
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 104,882
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 2 126,465
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 140,742
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 3 7 141,526
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 1 122,093
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 3 120,677
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 2 133,472
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 5 164,220
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 2 137,244
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 122,266
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 142,002
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 1 142,320
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 2 139,761
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 126,989
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 5 122,513
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 133,940
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 2 116,546
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 2 3 118,859
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 2 119,248
   Tổng số5,189272,3067,7362,1848,9843,1848042581,594108,036,367