PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:49:40 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:49:33 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai14:44:15 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=448
4Khách vãng lai14:43:46 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
5Khách vãng lai14:34:21 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai13:55:34 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
7Khách vãng lai13:46:44 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai13:40:12 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
9Khách vãng lai13:40:11 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
10Khách vãng lai13:11:31 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai12:26:54 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11075
12Khách vãng lai11:51:12 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11075
13Khách vãng lai11:36:21 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
14Khách vãng lai11:18:41 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
15Nguyễn Đức Truyền10:15:58 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
16Nguyễn Đức Truyền10:15:45 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
17Khách vãng lai10:15:38 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai10:15:34 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
19Khách vãng lai10:15:10 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
20Khách vãng lai10:15:03 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
21Khách vãng lai10:14:58 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai09:57:43 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
23Khách vãng lai09:57:04 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
24Khách vãng lai09:51:33 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22711
25Khách vãng lai09:48:19 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
26Khách vãng lai09:32:52 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
27Khách vãng lai09:30:56 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
28Khách vãng lai09:30:53 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
29Bùi Đức Bắc09:09:09 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Bùi Đức Bắc09:09:08 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
31Bùi Đức Bắc08:59:58 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
32Khách vãng lai08:59:41 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai08:41:57 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
34Khách vãng lai08:37:05 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai08:14:28 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22699
36Khách vãng lai07:40:56 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6428
37Khách vãng lai07:36:56 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6378
38Khách vãng lai07:33:02 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
39Khách vãng lai07:24:16 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
40Khách vãng lai07:17:05 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9888
41Vũ Xuân Hùng07:15:17 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
42Vũ Xuân Hùng07:15:12 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
43Vũ Xuân Hùng07:15:10 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Vũ Xuân Hùng07:14:51 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
45Vũ Xuân Hùng07:14:47 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai07:09:49 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
47Khách vãng lai07:08:57 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
48Khách vãng lai07:08:57 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
49Khách vãng lai07:03:58 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Vũ Xuân Hùng07:03:31 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
51Vũ Xuân Hùng07:03:20 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
52Khách vãng lai07:01:08 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai07:00:51 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai06:58:59 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai06:11:12 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai06:06:14 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22712
57Khách vãng lai05:57:31 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
58Vũ Thị Hoà05:33:53 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
59Vũ Thị Hoà05:33:50 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
60Vũ Thị Hoà05:33:41 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop_tuan.aspx
61Vũ Thị Hoà05:33:00 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop_tuan.aspx
62Vũ Thị Hoà05:32:46 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_tuan.aspx
63Vũ Thị Hoà05:32:42 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
64Vũ Thị Hoà05:32:19 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
65Vũ Thị Hoà05:32:16 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
66Vũ Thị Hoà05:07:16 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
67Vũ Thị Hoà05:07:09 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
68Vũ Thị Hoà05:06:39 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
69Khách vãng lai05:06:26 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai05:06:18 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai04:48:00 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
72Khách vãng lai04:43:44 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
73Khách vãng lai04:20:25 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
74Khách vãng lai04:05:51 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai03:38:58 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6423
76Khách vãng lai03:35:21 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai03:09:03 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
78Khách vãng lai02:53:58 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai02:34:18 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9407
80Khách vãng lai02:30:45 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
81Khách vãng lai02:10:35 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
82Khách vãng lai02:06:11 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11061
83Khách vãng lai02:04:37 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9887
84Khách vãng lai01:46:24 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11074
85Khách vãng lai01:35:25 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Khách vãng lai01:20:57 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default_sms.aspx
87Khách vãng lai00:47:02 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
88Khách vãng lai00:36:37 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=-8-01-29
89Khách vãng lai00:22:33 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai00:08:41 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
91Khách vãng lai00:05:15 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
92Khách vãng lai00:04:18 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=448
93Khách vãng lai00:03:36 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Khách vãng lai00:03:28 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
95Khách vãng lai00:03:14 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=446
96Khách vãng lai00:03:00 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai00:02:37 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
20 9 2018