PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Dương, ngày 6 tháng 11 năm 2017

 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NĂM 2017

         

Căn cứ công văn số 1281/ SGDĐT-TTr ngày 10 tháng 10 năm 2017về việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch số 205b/ KH-THCS ngày 19 tháng 10 năm 2017 của trường THCS Thái Dương về tổ chức ngày pháp luật Việt Nam;

Trường THCS Thái Dương tổ chức tuyên truyền về giáo dục pháp luật năm 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đưa hoạt động PBGDPL trở thành một hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức) góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ; xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

2. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, công chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong đời sống xã hội. Tăng cường pháp chế ở cơ sở, thực hiện phương châm "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

3. Trong quá trình triển khai thực hiện phải căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn để xác định quy mô, hình thức tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" sao cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

II. NGÀY QUY ĐỊNH LÀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Cách đây 67 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, sau 66 năm ngày 09 tháng 11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức được ghi nhận trong luật bởi sáng kiến và sự tham mưu của Ngành Tư pháp về “Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày 09 tháng 11.

III. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆ NAM NĂM 2017

          Ngày pháp luật VN năm 2017 có chủ đề là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”

            IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ra đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

Ngày 04 tháng 04 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đó “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là “Ngày Pháp luật”) được tổ chức hằng năm vào ngày 09 tháng 11. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” trong phạm vi cả nước. Trên cơ sở hướng dẫn tổ chức “Ngày Pháp luật” của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức “Ngày Pháp luật”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức “Ngày Pháp luật” cho các hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Thực hiện “Ngày Pháp luật” cũng chính là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của “Ngày Pháp luật”, ngày 25 tháng 09 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 6902/BTP-PBGDPL về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rất nhiều hình thức thực hiện như: Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về “Ngày Pháp luật” trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Năm An toàn giao thông”, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật ở cơ sở…

Tiếp theo đó tại cuộc họp chiều ngày 08 tháng 10 năm 2013, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã góp ý nhiều nội dung cụ thể để hoàn thiện các dự thảo Kế hoạch, đảm bảo “Ngày Pháp luật” được tổ chức hiệu quả và thiết thực, góp phần cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Trên cơ sở trên, trường THCS Thái Dương đề nghị các thầy cô giáo thường xuyên chủ động tìm hiểu các văn bản quy định mới, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đề nghị các e, học sinh thực hiện tốt nội quy nền nếp của lớp, trường và luôn rèn luyện cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Qua các tiết dạy, đề nghị các thầy co giáo bộ môn đặc biệt là môn GDCD thường xuyên làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tới các em học sinh đặ biệt là trong các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân, được nhiều người quan tâm như: Đất đai, hôn nhân - gia đình, lao động - thương binh - xã hội, tài nguyên môi trường; giao thông, xây dựng...

          IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 cụ thể như sau:

1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 

3. “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

4. “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”;

5. “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

6. “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp”;

7. “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luât nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”; 

8. “Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp”’;

9. “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới”;

10. “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực”.

Ngoài các chủ đề trên, trong quá trình thực hiện có thể tìm các chủ đề phù hợp khác để thay thế cho phù hợp với tình hình của đơn vị.

 

TM. BAN GDPL

 TRƯỞNG BAN

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2019 của trường THCS Thái Dương ... Cập nhật lúc : 8 giờ 5 phút - Ngày 2 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
Tiết mục dự thi Vẻ đẹp đội viên năm học 2018-2019 Biểu diễn: Phạm Hải Xuân Vy lớp 6B cùng tốp múa Biên đạo: Cô giáo Vũ Thị Hòa, cô giáo Vũ Thị Xoan ... Cập nhật lúc : 8 giờ 7 phút - Ngày 2 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
Tiết mục thi giai điệu tuổi hồng của nhà trường do cô giáo Vũ Thị Hòa biên đạo đã được dự thi và đạt giải cấp tỉnh. ... Cập nhật lúc : 7 giờ 50 phút - Ngày 2 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
Hòa chung không khí vui mừng của học sinh cả nước đón chờ ngày khai trường. Trong không khí tưng bừng phấn khởi đón chào năm học mới, thày và trò trường long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm ... Cập nhật lúc : 14 giờ 41 phút - Ngày 18 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Nội dung tổ chức tuyên truyền ngày PLVN đưa hoạt động PBGDPL trở thành một hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sác ... Cập nhật lúc : 10 giờ 44 phút - Ngày 14 tháng 11 năm 2017
Xem chi tiết
Cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện diễn ra từ 29/10/2015 đến 31/1/2016. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 39 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2015
Xem chi tiết
Sáng thứ 4 ngày 8 tháng 4 năm 2015, cùng với các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác hiến máu nhân đạo, trường THCS Thái Dương đã được Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Hải Dươ ... Cập nhật lúc : 12 giờ 59 phút - Ngày 8 tháng 4 năm 2015
Xem chi tiết
Ngày 4/4/2015, được sự chỉ đạo của BCH Đoàn xã Thái Dương, sự thống nhất chỉ đạo của Chi bộ, BCH Chi đoàn trường THCS Thái Dương tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 27 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2015
Xem chi tiết
Ngày 7 tháng 3 năm 2015 trường THCS Thái Dương tổ chức trồng cây đầu xuân 2015 ... Cập nhật lúc : 22 giờ 9 phút - Ngày 8 tháng 3 năm 2015
Xem chi tiết
Sáng ngày 20/11/2014 trường THCS Thái Dương tổ chức kỉ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam và đón các thầy giáo cựu giáo chức dạy tại trường từ năm 1962 về năm lại trường. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 22 phút - Ngày 5 tháng 2 năm 2015
Xem chi tiết
1234